top of page
  • Writer's pictureMyTheater

《幻愛》電影美學🎞️

《幻愛》講述思覺失調症康復者阿樂遇上心理輔導員葉嵐後,一見鍾情,其後更被幻覺纏擾…


香港很美麗系列 — 導演周冠威將屯門拍成日本似的場景,彌漫如幻似真嘅愛情氛圍。同 My Theater 一齊睇《幻愛》劇照:


🎬 #幻愛 #BeyondTheDream | 2020
一齊睇《幻愛》預告,欣賞精美電影畫面: