top of page
  • Writer's pictureMyTheater

《蜘蛛俠:不戰無歸》巴西預告藏有大劇透? | 外國電影新聞

近日,《蜘蛛俠:不戰無歸》發佈最新預告,預告證實多位蜘蛛俠奸角例如Doc Ock、Green Goblin、Electro 等會回歸。而《蜘蛛俠:不戰無歸》嘅巴西預告,竟然出咗有別於其他市場嘅版本,而呢個版本可能暗示一個重大劇透!


My Theater - 《蜘蛛俠:不戰無歸》巴西預告大劇透


《蜘蛛俠:不戰無歸》仲有一個月左右就上映!而Fans 等到頸都長嘅第二預告終於喺最近發佈!眼利嘅網民發現,巴西預告有一個細微位同其他預告有唔同,而呢個細微位可能暗示一個重大劇透!